LATEST ARTICLES

How to Carry Laptop to Ladakh

A computer has more or less has become a necessary part of our lives and surviving a day without a computer within our reach seems a little hard. Now this computer can either be...

Things to Carry In Ladakh for Winter Trip

flikr EvertheardtoftMurphy'stLaw?tTheretaretseveraltvariationstoftittbuttthettwotmosttcommontversionstaret"whatevertcantgotwrong,twilltgotwrong"tort"thingstwilltgotwrongtintanytgiventsituation,tiftyoutgivetthemtatchance,".tYoutreallytneedttotkeeptthistmindtwhiletpreparingtfortatLadakhtwinterttrip.tThingstheretcantturntagainsttyoutattanytgiventpointtofttimetandtwhenttheytdo,ttheretistathightchancetthattyoutmaytbetintatsituationtwhereteitherthelptmaytnottcometattalltortittmayttaketatwhilettotarrive.tFortexamplet(andtItamtjusttquotingtthistastantexampletbecausetittwilltapplyttotatsummerttriptwhentyoutaretdrivingtontyourtowntandtnottatwinterttrip),tiftyoutthinktthattyoutmaythavetatflatttiretintmiddletoftnowhere,tthentpreparetkeepingtintmindtthattittwillthappentandtyoutwillthavettotfixtittattsometpointtintyourttrip.tPreparetyourtentiretLadakhtwinterttriptkeepingtthistintmindtandtyoutwilltenjoytyourttripttotthetfullesttandtarrivetbackthometsafetandtsound. WhattItstatedtabovetabouttthingstgoingtwrongtmultipliesttenfoldtduringtatwinterttripttotLadakh.tDuettotextremetcold,teventthetlocalstintLadakhtmovettotanothertplace,tsometimestlookingtfortatwarmertclimatetorttotearnttheirtlivingtelsewheretuntiltthetwintertgetstover.tSottheretareteventatfewertpeopletintthetcitytoftLeh,tatnumbertthattgoesteventfurthertdowntwhiletyoutaretvisitingtthetnearbytareas.tPreparingtfortatLadakhtwinterttriptmeanstthattyoutwilltneedttotpracticallytcarryteverythingtalongtwithtassumingtthattyoutwilltnottgettanythingtovertthere.tBelowtistatlisttoftitemstthattItputttogether,tsometbasictamenitiestthattwilltprovethelpful.tThististjusttwhattcametintmytmindtandtyoutmaytaddtortdeletetitemstfromtheretastpertyourtrequirement. flikr LadakhtWintertTrip Clothing Youtreallytneedtgoodtonestfortthese.tIftyoutthinktthattyourtwintertclothestthattyoutusetintplainstwouldtsufficetintLadakhtastwell,tyoutaretwrong.tYoutdotnottfacettemperaturestbelowtzerotdegreestattyourthomettowntbuttyoutwilltbetintLadakh.tWhentyoutchosetatjacket,tfindtthetonetthattseemstheaviesttintthetmarket.tSecondly,tittistjusttnottyourttorsotbuttalsotyourtnecktandtfacetthattyoutneedttotprotecttsotfindtatonetthatthastathoodtattachedttotit,tpreferablytatParkatortsomethingtliketit.tAlongtwithtyourtjacket,tcarrytenoughtwoolensttotweartunderneathtit.tIftyoutcannottfindtatgoodtenoughtjacket/parkatintthetmarket,tyoutcanteasilytordertonetonline. MonkeytCap GettatwarmtenoughtMonkeytcaptastwell.tYourtjacketthoodtwilltonlytcovertyourtheadtandtearstbuttyoutalsotneedtsomethingttotcovertfronttoftyourtfacettoo.tAtmufflertwouldtcometinthandyttoo. Shoes Buytatpairtoftshoestfromtthethikingtandttrekkingtcategorytiftyoutdotnottalreadythavetone.tThesetshoestaretusuallytankletlengththight(dotnottbuytunlesstittistso)tandtcomethandytwhentwalkingtovertice.tCarrytantextratpairtastwelltintcasetyourtshoestgettwet. SockstandtGloves Anothertessentialtiftyoutdotnottwanttyourtfingerstandttoestgoingtnumb.tCarrytwoolentsocksttotkeeptyourtfeettwarm.tDotnotthowevertcarrytthetwoolentglovestasttheytdotnottreallythelptthattmuchtintmytexperience.tIftyoutcantshedtatlittletmoney,tbuytatpairtoftwarmtwaterprooftgloves,tthetonesttheytusetfortskiing.tOrtelse,tbuytonetoftthosetreallytthicktglovestwithtfurtinside. Thermals: Itfoundtthesetreallytusefultforttwotreasons,tyoutcanteasilytweartthemtunderneathtyourtclothestandttheytreallythelptkeepingtyoutwarmtinside.tSecondtistyoutcantalsotsleeptwearingtthemtattnight. Medicine: Carrytatkittcomprisingtoftsometbasictmedicinestfortcoldt&tcough,tfever,theadache,tupsettstomach,tbodytachetetc.tFortacutetmountaintsickness,tcarrytDiamoxtbuttknowtthattDiamoxtistatprecautionarytmedicinetandtnottatcure.tTaketatdosetatfewthourstbeforetyourtflighttbecausetiftyoutstarttfeelingtsymptoms,tthenteventDiamoxtwilltnotthelp. CreamstandtLotions: Twotthings.tCarrytatsunscreentlotiontofthighesttSPFtthattyoutcantfind.tYoutwilltnottjusttgetttannedtwalkingtaroundtwithtatsunscreentintLadakhtbuttyoutmaytgettactuallytgettsunburnstsotapplytittbeforetyoutsteptouttintthetsuntandtthentreapplytaftertsomettime.tSecondtthingtisttotcarrytatcoldtcreamtandtatliptbalm.tCarrytatmoisturizertastwelltiftyoutcan. SparetBatteries: Evertheardtthattbatteriestgettexhaustedtintcoldtweathertrathertquick?tIttisttruetsotfortyourtcamerastandtelectronictgadgets,tpleasetmaketsuretthattyoutaretcarryingtsparetbatteries.tFortyoutmobiletphone,tatpowertbanktandtcartchargertshouldtdotthetjob. Sunglasses: NottreallytatmusttbuttItrecommendtthattyoutcarrytatgoodtpairtoftsunglasses.tWhentthetsuntshinestontthetsnow,tittgetstprettytroughtforttheteyes. IdentitytProof: Totcarrytantidentifytprooftistmusttandtittshouldtbetgovernmenttissued,tliketyourtdrivingtlicense,tPANtcard,tAadhartcard.tYoutwilltalsotbetneedingtthesetdocumentsttotobtaintpermitstiftyoutaretplanningttotvisittthetrestrictedtareas. Cash: ItamtnottsayingtthattyoutwithdrawtenoughtcashtrighttbeforetstartingtfromthometbuttwithdrawtcashtintLehtbeforetyoutleavettotvisittnearbytareas.tTheretaretnotATMstelsewheretintLadakhtsotpleasetcarrytenoughtcash.tAlso,tchancestoftantATMtnottworkingtortrunningtouttoftcashtaretquitethigh,tespeciallytintwintertsotwhiletyoutarettheretattthetATM,tdotnottjusttwithdrawtatcoupletthousand.tTaketouttenoughtthattyoutthinktwilltlasttnexttfewtdays. flikr Atfewtothertthingsttotcarry,tjusttputtingtittheretastkindtoftchecklist,twouldtbetSoap,ttoothpastetandtbrush,tflask,ttorch,tchargerstfortalltyourtgadgetstliketphonetandtcameratetc.tIttistalsotadvisedttotcarryteatablestwhiletyoutleavetLehtastfindingtanteatingtjoint/dhabatontthetwaytintwintertwilltbetnextttotimpossible.tAnothertimportantttiptwouldtbettotnottplantyourttriptintatveryttighttschedule.tAstItmentionedtabove,twhatevertcantgotwrongtwilltgotwrong,tsotkeeptatbuffertoftcoupletoftdays.tTheretcantbetunexpectedtsnowfalltthattcantleavetyoutstranded,tsometimestfortatfewthourstandtsometimestevertfortatcoupletoftdaystawaytfromtLehtsotbetpreparedtfortthat.tBooktyourtreturntflighttatcoupletoftdaystaftertyourtitinerary.tIftalltgoestwell,trelaxtandtenjoytyourtstaytintLeh.tIftyoutgettstucktsomewheretfortatdaytorttwo,tyoutwon'ttbetmissingtyourtflighttandtbookingtanothertone.   flikr

Planning a Trip To Ladakh With Parents And Senior Citizen

flikr Ladakhtinttoday'stdatetistdefinitelytthetmosttsoughttafterttouristtdestinationtintourtcountry.tHundredstoftthousandstoftpeopletvisitthereteachtyeartnow;tsometsolo,tsometwithtfriendstandtatlottoftpeopletwithttheirtfamilies.tGonetaretthettimestwhentonlytthetadventuretjunkiesttraveledthere.tWhattoncetwasttermedtastbiker'stparadisetnowtgetstconsideredteventfortatvacationtwithtchildrentandtelderstastwell.tIftyouttootweretplanningtattripttotLadakhtwithtfamily;thavetyourtparentstortotherteldertmemberstoftyourtfamilytaccompanyingtyou;tthentintthistarticletItwilltprovidetsometinformationtonthowtsafetittisttottravelttotLadakhtwithtyourtparentstortothertelderstoftthetfamily;tandtatfewttipstonthowtyoutcantmaketthistathassle-freetjourney. flikr LadakhtwithtParentstandtSeniortCitizensFirsttoftall,tandtItmaytsoundtatlittletnaïvetwhiletsayingtthis,tbutttheretaretoftcoursetelderlytpeopletintLadakhtastwell.tIttistatcitytwheretpeopletoftalltagetgroupstexist.tWhytamtItsayingtthis?tJustttotimplytthattLadakhtistnottreallytat"dangeroustfortelders"tplace.tIttisthightintaltitudetbuttastlongtastyoutaretintgoodthealthtwithtnotailments,tyoutaretfreettottravelttotLadakhtliketyoutwouldttotanytothertplace.tSometgeneraltprecautionstthattaretapplicablettoteveryonetwilltapplyttowardstelderstastwell. Withtthattbeingtsaid,tthetfacttcannottbetdeniedtthattoldtagethastitstowntsettoftchallengest(andtItmeantnotoffensetbytit).tSotthesetprecautionstwilltapplyteventmoretsotwithtseniortcitizens.tTheretaretoftcoursetseniortcitizenstlivingtintLadakhtbuttthetthingtwithtthemtistthatttheytweretborntandtlivedtallttheirtlivesthere.tFortattouristthowever,tittistantentirelytnewtenvironmenttthattourtbodiestaretnottaccustomedttotandthencetthetprecautions. BeforetItgotanytfurthertintthetarticle,tpleasetnotetthoughtthattItamtnottatDoctor,tdotnotthavetanytmedicaltbackground;tandthavetnevertreallyttraveledttotLadakhtwithtmytparentstortantelder.tInformationtItamtsharingtbelowtistcompletelytbasedtontmytownttraveltexperiencestoftLadakh;tresearchtdonetontthetwebtandtfeedbacktsharedtbytotherttravelers. ConsulttatDoctor Thististthetmosttimportanttparttoftall.tDotnottasktanyonetortlooktovertthetwebtfortantanswer.tBeforetgoingttotLadakh,tyoutmusttconsulttatdoctortandtgettatprofessionaltopinion.tIntthetpast,tpeoplethavetaskedtmetIftittwastOKttotbringttheirtparentsttotLadakh;tandtthenttheytlisttdowntthetmedicaltissuesttheirtparentsthave.tAstatmattertoftfact,tIthavetreceivedtsimilartqueriestfromtsometseniortcitizenstthemselves.tThististnottright.tThesetaretserioustquestionstwhichtiftnottansweredtseriouslytcanthavetsometserioustimplications.tYoutmusttgettatmedicaltcheck-uptdonetandthavetatdoctortadvisetyoutaftertlookingtattyourtmedicalthistory. flikr AltitudetSickness Whiletyoutaretpreparingtyourtitinerary,tplantyourttriptintatwayttotensuretthattthetgaintintaltitudetistgradual;tandtyoutaretstoppingtfortnighttattplacestthattaretrelativelytattlowertheights.tFortexample,tdotnotttaketManalitroutettotreachtLeh.tRather,ttaketSrinagartLehthighwayttotgetttotLadakhtandtreturntviatManali.tOncetyoutgetttotLeh,tkeeptattleasttonetcompletetdaytoftresttortmaybetmoretdependingtontthetsituation.tThesetdaystcantalsotbetutilizedtfortarrangingtpermits.tFortlocaltsightseeing,tfirsttgottotNubratValleytandtthenttotPangongtandtMoriri.tNubratistactuallytattanteventlowertaltitudetthantLehtcity;tsotvisitingttheretfirsttwilltallowtmorettimetfortaltitudetacclimatization. IftyourtelderstcomplaintoftanytoftthetsymptomstoftaltitudetsicknesstwhiletvisitingtPangongtortMoriri;tthentittwilltbetatgoodtchoicettotcanceltyourtstayttheretandtreturnttotLeh.tThistalsotmeanstthattyoutwillthavettotplantyourtdaytintatwaytthattyoutleavetfromtLehtastearlytastpossible;tsotthattyoutreachtthetlakestwelltinttimetandthavetenoughtdaylighttleftttotlasttatreturnttriptintcasetyouthadttotrushtbackttotLehtthetsametday. Dotnottgotttootremote Areastthattarettootremotetmusttbetavoidedtattalltcost.tWhentItsayttootremote,tItamtreallyttalkingtaboutttownstthattarettootfartawaytfromtLeh.tJusttkeeptatgeneraltitinerarytthatttakestyouttotDiskittintNubratValleytandtbringstyoutbackttotLehtthetnexttday.tThentgottotPangongtandtreturnttotLeh.tDotnottventurettowardstroutestliketWaritLa,tChangthangtValley,tHanle,tTurtuktetc.tWhytamtItsayingtthis?tBecausetalltthesetplacestaretatbittfartfromtLeht(aboutt18thourstoftroadttriptattleast)tandtifttheretwastatmedicaltemergency,tyoutmaytnottbetablettotgettbackttotLehtinttime. flikr DotnottRush Taketthettriptattanteasytpacetandtdotnottrushtthroughtthetjourney.tGivetatminimumtoft2tdaysttotbothtSrinagartLehtandtManalitLehthighway;tandtiftpossible,tbreaktthetjourneytint3tdays.tKeeptattleasttonetdaytoftresttaftertarrivingtattLehtandtiftrequired,tmore.tLongthourstofttravelingtwilltjusttputtunnecessarytphysicaltstresstwhichtintturntmayttriggertthetsymptomstoftAMS. flikr MedicaltEmergency Intcasetoftanytmedicaltemergency,tpleasetreachtthetLehtMemorialthospital;talsotknowntastSonamtNorbutMemorialtHospital.tTheytaretatgoodthospitaltandtwelltequippedtastwell.tIfthowever,tyoutneededtmedicaltaidtwhilettravelingtortanywheretelsetthantLeh,tthentpleasetheadttowardstnearesttArmytMedicaltCamptortatposttthattyoutcouldtfind. Medicines OncetyouthavetconsultedtyourtdoctortandthavettheirtOKttottravelttotLadakh,tpleasetensuretthattyoutaretcarryingtalltoftyourtprescribedtmedicines.tSometothertbasictmedicinestfortheadache,tvomiting,tupsettstomachtetctwilltbetofthugethelptwhiletstayingtattplacestliketPangong.tSuntistreallytharshtuptheretsotpleasetmaketsuretthattyoutcarryingtatgoodtsunblocktlotion;tthethighesttSPFtyoutcouldtfind.tColdtcreams,tliptbalms,tsunglassestaretsometoftthetothertessentialtitems. Ailments Itamtnottatdoctortandthavetnotknowledgetintthistfieldtbuttiftyoutaretsufferingtfromtatrespiratorytdiseasetthentthinkttwicetbeforetmakingtthisttrip.tCarryingtantOxygentcylindertistatmusttfortyou.tIftyoutaretsufferingtfromtatcoronarythearttdisease,tItmusttstronglyturgetyouttotnottmaketthisttrip.tAtdoctorthowevertwilltbetatbettertjudgetsotpleasetconsulttone. flikr

How to Deal With Acute Mountain Sickness In Ladakh

flikr AttripttotLadakhtistoftentcategorizedtastantadventuretbecausetoftthetchallengestittpresents.tAparttfromtthetwonderfultvistastthattyoutgetttotsee;ttheretistalsotthetexcitementtoftdrivingtthroughtinhospitabletterrainstandtdangeroustroads.tTheretaretseveraltthingstthattyoutmusttpreparetyourselftfortbeforetplanningtattripthere;toftwhichtonetoftthetmosttimportantttopicstistoftacutetmountaintsicknesstLadakh.tAttriptheretwillttaketyouttotheightstthattyoutprobablythavetnevertbeentto;tbetparttoftantatmospheretthattyouthavetnevertbeentintbefore.tThetoveralltchangetintthetclimate;tthetsuddentgaintintaltitude;tthetlowtoxygentlevelstcantsometimestcausetourtbodyttotexperiencetwhattistcommonlytknowntastaltitudetsickness.tIntthistarticle,tItwilltsharetatfewttipstonthowtyoutcantbettertpreparetyourselftfortAMStintLadakhttotbettertenjoytyourttrip. flikr EasiesttwaytofthandlingtthettransitionttotLeh´staltitudetisttottraveltviatSrinagart,twithtatnighttintKargiltatt2700tentroute.tFewtwesternerstdot,tsincetKashmirtstollthastnotgotrecommendationstfromtpracticallytalltFO´s.tTherethastbeentatnumbertoftgrenadetattackst,tandtatlargetcartbombt,tintSrinagartrecently. Secondtbesttoptiontistflyingtin,twhichtfortmosttpeopletmeanstexperiencingtsomethingtliketatmildttotbadthangover.tYoutcantmedicatetwithtDiamoxtwhichtspeedstuptacclimatizationtwithtvaryingtdegreestoftsuccess.tTalktittovertwithtatdoct,ttheretaretsideteffectst,tsulfatallergicstcan´ttusetitt..t.tAtreducedttesttdosetatthometmaytbetatgoodtidea.tIntatfewtraretcasestflyinstgotbeyondthangoverstandtrequiretmedicalthelp.tNevertseentthatt,tbuttthistyeartmytguesthousetownerttoldtmetoftattouristtthattneededtoxygentandtsteroidstfortatdaytintthethospitaltintLeh. IftyoutjusttfeeltundertthetweathertaftertthetfirsttnighttyoutcantmovetdownttotAlchit(whichtyoutshouldtseetanyway)t,tfourthundredtmeterstlowertthantLeh. Acclimatizationtresponsetistdriventmainlytbytnightst,twhentyourtoxygentsaturationtdropst.tThirdtnighttistatmajortturningtpointtfortmosttbuttnottall. Worsttoption,tinttermstoftacclimatization,tistgoingtbytroadtfromtManali.tThistroadttakestyoutfromtbelowt2000tupttotthetsametaltitudetastEveresttBasetCamp,t5300tmeterstwithintatdaytorttwo.tEventlocalstcantgettsicktontthistroutet,tandtoncetIthadttotdealtwithtatfellowtpassengertgoingtunconscious.tIt´stimperativetthattyoutgettatfirsttnighttaroundt3000tontthistroute. flikr Acclimatization AcclimatizationtistonetoftthetimportanttthingsttotpreparetfortwhiletplanningtattripttotLadakh.tLehtandtmosttoftthetplacestintLadakhtaretlocatedtabovetthetaltitudetoft10,000tfeet.tThus,tvisitorstmaytsuffertfromtdizziness,theadachestorteventacutetmountaintsicknesst(AMS).tSotacclimatizationttotthethightaltitudetconditiontbecomestonetoftthetmosttimportanttthingsttotpreparetfortbeforetplanningtattrip. ThetbesttthingtabouttgoingttotLadakh,tnestledtamidsttthetHimalayastandtThetKarakoramtranges,tistsavoringtthetbreathtakingtviews.tButttheretaretsometissuestwhichttravelersttotsuchthigh-altitudetface.tTheytcomplaintoftvomiting,tdizziness,tlesstamounttoftoxygen,tetc.tThesetproblemstdotnottallowtthemttotenjoyttotthetfullest.tSometpeopletcantdealtwithtthemteasilytwhiletotherstreallytsuffertbecausetoftthem. SicknesstduringtLadakhttriptistprettytcommontiftonetfliestortdrivesttotsuchtathighertaltitudetdirectly.tOnethasttotexperiencetquitetextremetconsequences.tWithtthetincreasetintaltitude,tthingstcantgettmoretserious.tTherefore,tbeforetyoutsettyourtfoottouttoftyourthousettotgottotLadakh,tyoutshouldtbetawaretoftwhattaltitudetsicknesstistandthowttotsavetyourselftfromtit. SymptomstoftAMS ThetsymptomstoftAcutetMountaintSicknesstintLadakhtmaytresemblettotthattoftthetcarbontmonoxidetpoisoning,tflutortathangover.tFatigue,theadache,tstomachtdisorders,tsleeptdisturbance,tnauseatandtdizzinesstaretothertcommontsymptomstoftAMS. Dependingtfromtpersonttotperson,tthetsymptomstmaytalsotvary.tSometmaytexperiencetmildtsymptomstliketatheadachetwithtswellingtoftfeet,thandstandtface.tWhiletotherstmaythavetnosetbleedingtaccompaniedtbytheadache. Usually,tthesetsymptomstmaytlasttfortthetshorttterm,tsay,ttwotdaystortatweek.tBut,tatfewtoftthemtmaytindicatetlife-threateningtAMS.tThetsymptomstwhichtindicatetsuchtatsituationtaretrelatedttotcerebraltedematandtpulmonarytedema. flikr Medicinettottaketortcarry Diamoxt–tDiamoxthelpstthetbodyttotbreathetfasterthencetacceleratingtthetacclimatizationtprocess.tTaketittastpreventivetmedicinetandtnottoncetyoutstarttfeelingtAMS. SuggestedtQuantityt–t125-250tmgttwicetatday SidetEffectst–ttinglingtinttoestandtfingers,tnumbness,tvomiting,tnausea,tfrequentturinationtetc. Aspirin/Disprint–tAspirintandtDisprintworktastbloodtthinnerstandtenabletyourtbloodttotcarrytmoretoxygen. Dexamethasonet-tDexamethasonetalsothelpstintovercomingtAMS. SuggestedtQuantityt–t2-4tmgtafterteveryt6thours OxygentCylinderst–tOnetmusttcarrytportabletoxygentcylindersteasilytavailabletattthetchemisttshopttotavoidtAMS. Aparttfromtthesetallopathictmedicines,tnaturaltremediestliketClove,tGarlictandtGingertcantbetusedttotalleviatetAMS.  Notet–tThesetmedicinestaretonlytatrecommendation.tDotconsulttantexperiencedtdoctortbeforettakingtthem.tIftthetsymptomststilltpersist,tit'stbetterttotdroptthetideatoftmovingtfurther.tOnetshouldtimmediatelytplanttotdescendttotatlowertaltitude. flikr

Planning a Trip To Ladakh With Parents And Senior Citizen

flikr Ladakhtinttoday'stdatetistdefinitelytthetmosttsoughttafterttouristtdestinationtintourtcountry.tHundredstoftthousandstoftpeopletvisitthereteachtyeartnow;tsometsolo,tsometwithtfriendstandtatlottoftpeopletwithttheirtfamilies.tGonetaretthettimestwhentonlytthetadventuretjunkiesttraveledthere.tWhattoncetwasttermedtastbiker'stparadisetnowtgetstconsideredteventfortatvacationtwithtchildrentandtelderstastwell.tIftyouttootweretplanningtattripttotLadakhtwithtfamily;thavetyourtparentstortotherteldertmemberstoftyourtfamilytaccompanyingtyou;tthentintthistarticletItwilltprovidetsometinformationtonthowtsafetittisttottravelttotLadakhtwithtyourtparentstortothertelderstoftthetfamily;tandtatfewttipstonthowtyoutcantmaketthistathassle-freetjourney. flikr LadakhtwithtParentstandtSeniortCitizensFirsttoftall,tandtItmaytsoundtatlittletnaïvetwhiletsayingtthis,tbutttheretaretoftcoursetelderlytpeopletintLadakhtastwell.tIttistatcitytwheretpeopletoftalltagetgroupstexist.tWhytamtItsayingtthis?tJustttotimplytthattLadakhtistnottreallytat"dangeroustfortelders"tplace.tIttisthightintaltitudetbuttastlongtastyoutaretintgoodthealthtwithtnotailments,tyoutaretfreettottravelttotLadakhtliketyoutwouldttotanytothertplace.tSometgeneraltprecautionstthattaretapplicablettoteveryonetwilltapplyttowardstelderstastwell. Withtthattbeingtsaid,tthetfacttcannottbetdeniedtthattoldtagethastitstowntsettoftchallengest(andtItmeantnotoffensetbytit).tSotthesetprecautionstwilltapplyteventmoretsotwithtseniortcitizens.tTheretaretoftcoursetseniortcitizenstlivingtintLadakhtbuttthetthingtwithtthemtistthatttheytweretborntandtlivedtallttheirtlivesthere.tFortattouristthowever,tittistantentirelytnewtenvironmenttthattourtbodiestaretnottaccustomedttotandthencetthetprecautions. BeforetItgotanytfurthertintthetarticle,tpleasetnotetthoughtthattItamtnottatDoctor,tdotnotthavetanytmedicaltbackground;tandthavetnevertreallyttraveledttotLadakhtwithtmytparentstortantelder.tInformationtItamtsharingtbelowtistcompletelytbasedtontmytownttraveltexperiencestoftLadakh;tresearchtdonetontthetwebtandtfeedbacktsharedtbytotherttravelers. ConsulttatDoctor Thististthetmosttimportanttparttoftall.tDotnottasktanyonetortlooktovertthetwebtfortantanswer.tBeforetgoingttotLadakh,tyoutmusttconsulttatdoctortandtgettatprofessionaltopinion.tIntthetpast,tpeoplethavetaskedtmetIftittwastOKttotbringttheirtparentsttotLadakh;tandtthenttheytlisttdowntthetmedicaltissuesttheirtparentsthave.tAstatmattertoftfact,tIthavetreceivedtsimilartqueriestfromtsometseniortcitizenstthemselves.tThististnottright.tThesetaretserioustquestionstwhichtiftnottansweredtseriouslytcanthavetsometserioustimplications.tYoutmusttgettatmedicaltcheck-uptdonetandthavetatdoctortadvisetyoutaftertlookingtattyourtmedicalthistory. flikr AltitudetSickness Whiletyoutaretpreparingtyourtitinerary,tplantyourttriptintatwayttotensuretthattthetgaintintaltitudetistgradual;tandtyoutaretstoppingtfortnighttattplacestthattaretrelativelytattlowertheights.tFortexample,tdotnotttaketManalitroutettotreachtLeh.tRather,ttaketSrinagartLehthighwayttotgetttotLadakhtandtreturntviatManali.tOncetyoutgetttotLeh,tkeeptattleasttonetcompletetdaytoftresttortmaybetmoretdependingtontthetsituation.tThesetdaystcantalsotbetutilizedtfortarrangingtpermits.tFortlocaltsightseeing,tfirsttgottotNubratValleytandtthenttotPangongtandtMoriri.tNubratistactuallytattanteventlowertaltitudetthantLehtcity;tsotvisitingttheretfirsttwilltallowtmorettimetfortaltitudetacclimatization. IftyourtelderstcomplaintoftanytoftthetsymptomstoftaltitudetsicknesstwhiletvisitingtPangongtortMoriri;tthentittwilltbetatgoodtchoicettotcanceltyourtstayttheretandtreturnttotLeh.tThistalsotmeanstthattyoutwillthavettotplantyourtdaytintatwaytthattyoutleavetfromtLehtastearlytastpossible;tsotthattyoutreachtthetlakestwelltinttimetandthavetenoughtdaylighttleftttotlasttatreturnttriptintcasetyouthadttotrushtbackttotLehtthetsametday. Dotnottgotttootremote Areastthattarettootremotetmusttbetavoidedtattalltcost.tWhentItsayttootremote,tItamtreallyttalkingtaboutttownstthattarettootfartawaytfromtLeh.tJusttkeeptatgeneraltitinerarytthatttakestyouttotDiskittintNubratValleytandtbringstyoutbackttotLehtthetnexttday.tThentgottotPangongtandtreturnttotLeh.tDotnottventurettowardstroutestliketWaritLa,tChangthangtValley,tHanle,tTurtuktetc.tWhytamtItsayingtthis?tBecausetalltthesetplacestaretatbittfartfromtLeht(aboutt18thourstoftroadttriptattleast)tandtifttheretwastatmedicaltemergency,tyoutmaytnottbetablettotgettbackttotLehtinttime. flikr DotnottRush Taketthettriptattanteasytpacetandtdotnottrushtthroughtthetjourney.tGivetatminimumtoft2tdaysttotbothtSrinagartLehtandtManalitLehthighway;tandtiftpossible,tbreaktthetjourneytint3tdays.tKeeptattleasttonetdaytoftresttaftertarrivingtattLehtandtiftrequired,tmore.tLongthourstofttravelingtwilltjusttputtunnecessarytphysicaltstresstwhichtintturntmayttriggertthetsymptomstoftAMS. flikr MedicaltEmergency Intcasetoftanytmedicaltemergency,tpleasetreachtthetLehtMemorialthospital;talsotknowntastSonamtNorbutMemorialtHospital.tTheytaretatgoodthospitaltandtwelltequippedtastwell.tIfthowever,tyoutneededtmedicaltaidtwhilettravelingtortanywheretelsetthantLeh,tthentpleasetheadttowardstnearesttArmytMedicaltCamptortatposttthattyoutcouldtfind. Medicines OncetyouthavetconsultedtyourtdoctortandthavettheirtOKttottravelttotLadakh,tpleasetensuretthattyoutaretcarryingtalltoftyourtprescribedtmedicines.tSometothertbasictmedicinestfortheadache,tvomiting,tupsettstomachtetctwilltbetofthugethelptwhiletstayingtattplacestliketPangong.tSuntistreallytharshtuptheretsotpleasetmaketsuretthattyoutcarryingtatgoodtsunblocktlotion;tthethighesttSPFtyoutcouldtfind.tColdtcreams,tliptbalms,tsunglassestaretsometoftthetothertessentialtitems. Ailments Itamtnottatdoctortandthavetnotknowledgetintthistfieldtbuttiftyoutaretsufferingtfromtatrespiratorytdiseasetthentthinkttwicetbeforetmakingtthisttrip.tCarryingtantOxygentcylindertistatmusttfortyou.tIftyoutaretsufferingtfromtatcoronarythearttdisease,tItmusttstronglyturgetyouttotnottmaketthisttrip.tAtdoctorthowevertwilltbetatbettertjudgetsotpleasetconsulttone. flikr

Ladakh Trip along with Infants and Children

flikr Gotbacktaboutt10tyearstortsotandtLadakhtwastnecessarilytatplacetfortadventuretjunkiestortmotorcycletenthusiasts.tThosetdaysthowevertaretoftpast.tTourismtheretistontrisetandtthetnumbertoftpeopletvisitingtrisestwithteachtpassingtyear.tPeoplethavetnowtstartedttotvisittLadakhtwithtinfants,ttoddlerstandtchildrentundert2,t3tort4tyearstoftage.tSotiftyoutweretwonderingtwhethertortnottittistdoabletthentthetanswertistthattyestittis.tButtyoutmusttkeeptintmindtatlottoftthingstandtpreparetaccordingly;tdetailstontwhichtItwilltprovidetintthistarticle. BeforetItcontinuetwritingtthistarticletanytfurther,tlettmetfirsttmentiontthattItamtnottatDoctortortatmedicaltprofessional.tIthavetnotexperiencetintthetfiletandtthetdetailstItamtsharingtbelowtaretjusttsometpracticaltknowledgetthattIthavetgainedtfromtalltmyttripsttotLadakhtintlasttfewtyears.  A flikr AgetLimittfortLadakh ThististonetoftthetmosttcommontdoubtstthattpeoplettravelingttotLadakhtwithtfamilythave;tsotlettmetbegintwithtaddressingtthistquestiontfirst.tTheretistreallytnotagetlimittfortLadakhtastlongtasttheretistnotmedicalthistorytortconditiontinvolved.tWithtthattbeingtsaid,tpersonallytItwouldtnottpreferttakingtatchildtalongtontatjourneyttotathightaltitudetareatliketLadakhtunlessttheytweretattleasttatcoupletoftyearstold.tAndtyoutmusttnottdotittiftthetchildtistbelowt3tmonthstoftage. AstmentionedtintthetarticletHERE,tBabiestundert3tmonthstoftagetdotnotthavetmaturetenoughtlungsttothandletaltitudetsickness;tsotiftyoutkidtistyettundert3tmonths,ttrashtthetplantfortanotherttime.tIftyourtbabytwastborntprematuretorthastathearttortlungtcondition,tittisthighlytadvisedtthattyoutdotnottbringtthemtalongtontthetjourneytortattleasttconsulttatdoctortbeforetyoutdotso. LadakhtwithtToddler AlmostteveryonetwhottravelsttotLadakhtfortthetfirstttimetsufferstfromtacutetmountaintsickness;twithtantexceptiontoftpeopletwhothavetbeenttotsimilarthightaltitudetareastbefore.tProblemtwithttravelingtatchildtistthattittisthardttotidentifytsignstoftAMStwithtthem.tIftyourtchildtistoftatfewtyearstoftage,ttheytwouldtstilltbetablettottelltyoutifttheytaren'ttfeelingtwell;tbuttiftyoutwentttotLadakhtwithttoddlertortinfant,tyoutwillthavettotbetstrictlytvigilanttofttheirtbehaviortalltthettime. flikr LehtLadakhtwithtKid Childrenthavetthetsamettolerancetleveltforthightaltitudestastadults,twithtantexceptiontoftbabiestundertthreetmonthstoftage,tastdiscussedtabove.tAtbettertoptiontwouldtbettotwaittuntiltyourtchildtistattleastt1tyearttot18tmonthstoftage.tIttwilltmaketthingsteasiertfortbothtyoutandtthetbaby. Iftyourtbabythastaltitudetsickness,thetortshetmaytvomit,tappeartmorettiredtortirritabletthantusual,tandtnottsleeptwell,tlosstoftappetitetandtseemingtgenerallytunwell.tBeingtattathightaltitudetmaytmaketyourtbabyttiredtandtdehydrated.tHetmaytalsothavetatheadachetandtfeeltdizzy,talthoughthetwon'ttbetablettottelltyouthowthe'stfeeling.tWhentittcomesttotbabies,tbetmindfultoftthetnon-verbaltsigns.tThetsymptomstoftaltitudetsicknesstintbabiestcantmanifesttimmediatelytortaftertatfewthours.tOldertbabiestmaytcomplaintoftdizziness,tfatiguetandtothertsymptoms. LadakhtwithtInfants Intcasetoftantinfant,tmytfirsttadvicetwouldtbetthattLadakhtshouldtnevertbetyourtfirstttriptwithtthetbaby.tTravelttotatfewtothertplacestfirst,ttheteasiertones.tThistway,tyoutwilltgettantideatandtexperiencetonthowttottraveltaroundtwithtthetbaby;tandtwilltalsotknowthowttottaketcaretoftyourtinfanttbetter.tIftyoutaretcompletelytnewttotparenting,tthentLadakhtcannottandtmusttnottbetyourtfirsttvacationtaftertchildtbirth.tYoutshouldtalsotgettusedttotusingtbabytgeartwhiletontthetmovetliketcartseatstfortbabies,tbabytcarrierstandtboostertchairs. Youtmusttkeeptyourtbabythydratedtattallttimes.tNursetyourtbabytfrequentlytortoffertseveraltadditionaltouncestoftformulatortwatertdailytwhiletyoutremaintattthethighertaltitude.tAnothertproblemtcouldtbetputtingtyourtinfantttotsleeptatthightaltitude.tKeeptthemtwarm,tcomfortabletandtoffertsipstoftantelectrolytetsolutionttotkeeptthemthydrated.tThistwillthelptthetbabytsleep.tYourtchildtmaytstartttotsleeptintshorttdurationtbuttmoretoften.tThististnormaltastlongtasttheytaretgettingtenoughtsleepteverytday. Lasttbuttnottthetleast,tyoutmusttalsotallowtyourtbabyttimettotadaptttothighertaltitudetsotplantattriptwithtfrequenttstopstalongtthetway.tDotnottrushtthroughtthetjourneytandtensuretthattgaintintaltitudetistgradual. KeepttheirtMovementtintCheck Childrentbythabittmovetaroundtatlot.tTheytaretboundttotgettexcitedtwhentbroughtttotatnewtandtexcitingtplace;tandttheytmaytstartttotruntaround.tIfttiredtortgettexhausted,ttheytwilltbetattrisktofttriggeringtsymptomstoftAMStandtwilltfalltshorttoftbreath.tControlttheirtmovementtandtdotnottallowtrunning,tclimbingtortothertexhaustingtactivities. flikr KeeptyourtChildtHydrated Yourtbody'stfluidtrequirementstaretincreasedtatthighertaltitudestandtsametwilltbetthetcasetwithtyourtchildtsotyoutmusttkeeptthemthydratedtattallttimes.tEnsuretthatttheytaretconsumingtenoughtquantitytoftwatertortjuicetbuttalsotdotnottover-hydrate;tandtbytthattItmeanttotforcetthetchildttotdrinktmoretwatertjusttbecausetyoutwantttotkeeptthemthydrated.tIftthetchildtistnottthirsty,tdotnottforcetthem.tAnothertoptiontwouldtbettotoffertthemtsometjuicetifttheytdotnottwantttotconsumetwater. Doestnottalsotforcetfeedtyourtchild?tDigestingtfoodtatthightaltitudetcantbetattimetconsumingtprocesstwithtlowtoxygentandtyoutkeepingtyourtbabiestmovementtintcheck.tSotiftyourtkidtistnotthungrytandtdon'ttwantttoteat,tdotnottforcetthemtto. ProtecttfromtColdtandtSun Taketextratprecautionstwithtthetchildtinttermstoftprotectingtthemtfromtcold.tChildrenttendttotcatchtcoldteasilytandtiftthatthappens,tyoutwilltbetintatbittoftatsituationtbecausettravelingttotLadakhtmeanstlimitedtmedicaltfacilitiestandtnotmedicaltfacilitiestwhiletontthetroad.tAlwaystkeeptyourtchildtwelltcoveredtandtcarrytantextratlayertoftwoolens.tEventintthetmonthstoftJunetandtJuly,tweathertoftLadakhtremainstcoldtandttemperaturetwilltdroptdrasticallytattnights.tEnsuretthattyoutdotnottlettyourtchildtouttearlytintthetmorningtbeforetsuntistup;tandtdotnottlettthemtstaytoutdoorstoncetthetsuntstartsttotgotdown.tDrytskintandtchappedtlipstcanthappentduettotthetcoldtenvironmenttandtdrytair.tCarrytatcoldtcream,tatliptbalmtandtapplytfrequently. HarshtSuntwouldtbetanothertonetoftyourtconcerns.tEventadultstcantgettserioustsunburnstintLadakhtifttheytweren'ttcarefultsotyoutcantimagetwhattwouldthappenttotatchildtiftyoutlefttthemtuncovered.tAtsunscreentlotiontwiththighesttSPFtwilltbetonetoftthetnecessarytitemsttotpack.tEnsuretthattyourtchildtistfullytcoveredtattallttimes.tBringtfulltsleevetclothingttotprotectttheirtarms,tsocksttotprotectttheirtfeet,tglovesttotprotectttheirthandstandtatlargetenoughthatttotprotectttheirtface.tSuntraystaretreallytstrongtatthightaltitudestwhichtmaytcausetirritationtinteyestwithtsometchildrentsotusingtatshadetwouldtbetatgoodtidea. flikr MedicinetandtHealth IftyourtbabythastantailmenttrelatedttothearttortlungstthentmytadvicetwouldtbettotnottbringtthemttotLadakh.tSametappliestintcasetoftantinfanttborntprematurely.tEventifttheretistnotmedicalthistory,tconsulttwithtchild'stphysiciantstilltabouttyourtkid'stabilityttottoleratetthetaltitude.tIfttheretistatmedicalthistorytinvolved,tpleasetdotnottforgetttotbringtalltthetrequiredtdetailstreportstalong. Youtshouldtalsotconsidertthattyourtaccessttotdoctortortatclinictwilltbetseverelytlimited.tIfthelptwasn'ttavailable,teventatsimplettoothachetortupsettstomachtcantturntintotatmajortproblemtwithtatchild.tTotbetbettertpreparedtfortthis,tconsulttyourtchild'stpediatriciantbeforetdeparturetandtcarrytanytmedicinestrecommendedtbytthetdoctor.tSometoftthetcommontmedicinesttotbringtaretfortfever,tcough,tcold,tmedicinesttotstoptvomiting,tbreathlessnesstetc. Diamoxtistatwell-knowntmedicinetagainsttAMStbuttpleasetdotnottadministertittyourtkidtwithouttaskingtatDoctortfirst.tDiamoxtistatbloodtthinnertandtwhiletitthelpstpreventtaltitudetsicknesstandtbreathlessness,tittcanthavetitstsideteffectstastwell.tAthomeopathictmedicinetcalledtCocat30tistavailabletastwelltfortaltitudetsicknesstwhichtsoundstliketatsafertoptiontwithtkidstbuttoncetagain,tasktatDoctor.tDotnottadministertanytmedicinestintotyourtbabytwithouttprofessionaltadvice. ORStpacketstwilltbetatgreattitemttotbringtalongtespeciallytiftyoutwerettravelingttotLadakhtwithttoddler.tHavetyourtchildtdrinktthistwithtwaterttotmaketsuretthatttheytaretgettingtenoughtmineralsteventifttheytweren'tteatingtliketusual. HometRemedies Gingertcantprovettotbetonetoftthetbesttremediestfortaltitudetsickness.tChewingtontsometrawtgingertcantalsotcombattnausea,tdizziness,tandtvomitingtatthightaltitudes.tWhattyoutcantalsotdotisttotconsumetittmixedtwithtwater.tPeeltthetginger,tgrindstitttotextracttthetjuicetandtmixtitt(1ttbsp)tint1tglasstoftwater.tConsumetittintthetmorningtbeforetyoutstarttclimbingtuptandtthentagaintmidwaytiftyoutbegintfeelingtdizzytortnauseous. Garlictistknowntforttwotthings,tbothtoftwhichtcantbethelpfultwhiletexperiencingtAMS.tFirsttistthattittthinstthetbloodtandtenhancestthetcirculation.tSecondtistthattitthelpstthetbodytusetoxygentmoretefficiently;twhichtreducestbreathlessnesstattathightaltitudetplacetliketLadakh.tAlltyoutneedttotdotisttotpeeltofft23tgarlictclovestandtstarttchewingtontthem.tBreathingtthroughtcamphort(KapoortintHindi)tortgarlicthelpstreducetbreathlessness.tClovetistanothertnaturalthometremedytthatthelpstthetbodyttotbetmoretefficienttwhiletusingtoxygen. flikr

Clothes to Carry For Ladakh Trip

flikr WhatTclothesTtoTpackTisTprobablyToneTofTtheTmostTcriticalTquestionsTwhenTgoingTonTaTtripTtoTLadakh,TorTgoingTonTaTtripTtoTanywhereTforTthatTmatter.TTheTgoodTpartTisTthatTwhenTitTcomesTtoTLadakh,ToneTthingTthatTyouTknowTforTsureTisTthatTyouTneedTtoTpackTwoolenTandTwinterTclothing,TnoTmatterTwhichTtimeTofTtheTyearTyouTareTtravelingTin.TTrickyTpartThoweverTisTthatTtemperaturesTinTLadakhTfluctuateTandTsometimesTtoTextreme.TNightsTcanTbeTextremelyTcoldTwhereasTdaysTduringTsummerTcanTbeTpleasantlyTwarm.TStandingTinTtheTsunTwouldTmakeTyouTlookTforTshadeTandTtheTmomentTyouTareTinTshade,TitTwouldTmakeTyouTwantTtoTstepTinTtheTsunTagain.TItTisTaTplaceTwhereTyouTareTlikelyTtoTgetTsunTburntTevenTinTwinterTandTgetTfrostbiteTevenTinTsummer.TWintersTareTaTdifferentTstoryTaltogetherTatTaTwholeTanotherTlevelTwhenTtemperaturesTremainTsubzeroTthroughoutTandTyouTwillThaveTtoTremainTinTyourTEskimoTsuit.THenceTpackingTtheTrightTtypeTofTclothesTforTLadakhTtripTcanTbeTaTlittleTtroublesome,TespeciallyTifTyouTareTtravellingTonTaTmotorcycle. MostTofTtheTtourismTinTLadakhThappensTinTtheTmonthsTofTfromTJuneTtillTSeptember,TwhenTboth theThighwaysTremainTopen.TWeatherTduringTthisTtimeTisTpleasantTenoughTandTwhileTnightsTwillTremainTtoTbeTquiteTcold,TitTisTveryTrareTthatTyouTwillTexperienceTextremeTtemperatures.TtheTkindofTclothesTyouTcarryTatTthisTtimeTwillTbeTaTlotTdifferentTthanTwhatTyouTwillTifTyouTareTtraveling fromTOctoberTtoTMay.TATlotTalsoTdependsTonThowTyouTareTtravelingTandTwhatTkindTofTactivitiesdoTyouTintendTonTindulgingTin. flikr Summer IfTyouTareTplanningTaTtripTtoTLadakhTinTsummer,TthenTtheTtrickTisTtoTpackTclothesTthatTcanTbeTwornTinTlayers,TmeaningTratherTthanTcarryingT2TheavyTwoolens,TcarryT4TlighterTonesTwithTplentyTofTcottonTclothes.TAsTITmentionedTabove,TtemperaturesTinTLadakhTfluctuateTandTremainingTinTheavyTwoolensTatTallTtimesTwillTbeTquiteTdifficultTduringTsummer.TAdvantageTwithTlayeredTclothingTisTthatTyouTcanTjustTkeepTputtingTonTmoreTclothesTifTyouTareTfeelingTcoldTandTloseTsomeTclothesTinTcaseTyouTstartTtoTfeelTwarm.TCarryTmultipleTlayersTinTformTofTcottonTT-Shirts,Tthermals,TlightTwoolensTandTwindTproofTjacketsTandTyouTwillTbeTjustTfine. flikr Winter ATwinterTtripTtoTLadakhTwillThaveTyouTfacingTsubTzeroTtemperaturesTsoTprepareTaccordingly.TLotTofTthermals,TheavyTwoolens,TwindTproofTjackets,TwaterproofTshoes,TinsulatedTsocks,TwoolenTmonkeyTcap,TandTsunglassesTareTaTmust.TItTisTnotTonlyTtheTnightTbutTdaysTtooTwillTremainTextremelyTcoldTsoTyouTmustTkeepTyourselfTwarmTandTcomfortableTatTallTtimes. flikr BelowTareTaTfewTclothingTandTpackingTtipsTthatTmayTcomeTinThandy. flikr FromTNovemberTtoTMarch,TyouTmustTpackTheavyTwoolensTandTprepareTforTextremeTtemperatures.TThermalsTareTaTmustTforTtheseTmonths. RegularTWoolensTwithTheavyTjacketsTwillTsufficeTforTtheTmonthsTofTOctober,TAprilTandTMay.TCarryTthermalsTasTwellTifTyouTcan. JuneTtillTAugustTseesTpleasantTweatherTwhenTyouTcanTgetTawayTwithTlightTwoolensTandTwindproofTjackets. IfTyouTareTridingTaTmotorcycle,TaTheavyTwindproofTdownTjacketTisTaTmust.TMyTadviceTisT(inTcaseTyouTdoTnotThaveToneTalready)TbuyToneTfromTManali.TIfTyouThaveTgoodTnegotiationTskills,TyouTcanTeasilyTgetTaTgoodTdealToverTthereTandTfromTmyTownTpersonalTexperience,TthoseTjacketsTareTquiteTgoodTandTwillTlastTforTaTfewTyears. IfTyouTareTcatchingTaTflightTtoTLehTinTsummer,TplentyTofTcottonTclothesTandTaTcoupleTofTlightTjacketsTisTallTthatTyouTneedTunlessTyouTintendTonThiringTaTmotorcycleTinTLeh,TinTwhichTcaseTyouTwillTagainThaveTtoTcarryTaTdownTjacket. IfTyouTareTdrivingTtoTLehTinTyourTownTcarTinTSummer,TdoTnotTworryTaboutTcarryingTtooTmanyTwoolensTorTwarmTclothes.TKeepTtheTheaterTinTyourTcarTon,TcarryTplentyTofTcottonTclothes,TcoupleTofTlightTwoolens,TaTwindproofTjacketTandTitTshouldTbeTenough. IfTyouTintendTtoTgoTcampingTonTyourTown,TyouTwillTneedTwoolensTorTwarmTthermalsTandTaTreallyTgoodTsleepingTbagTforTtheTnight.TIfTyouTareThoweverTstayingTatTaTcampTsite,TthenTyouTdoTnotThaveTtoTbotherTcarryingTanythingTextraTjustTforTcampingTbecauseTallTtheTcampTsitesTprovideTgoodTenoughTbedsTandTblanketsTtoTkeepTyouTcomfortableTatTnight. AlwaysTkeepTyourTwoolensTorTJacketsThandy.TEvenTifTyouTareTgoingToutTforTaTwalkTinTafternoon,TcarryTyourTjacketTalongTevenTifTyouTdoTnotTfeelTlikeTwearingTit. CarryTfullTsleeveTT-shirtsTifTyouTcanTbecauseTtheyTwillTalsoThelpTyouTfightTtheTsunTwhenTyouTdoTnotThaveTyourTjacketTonTinTtheTsun.TAsTITmentioned,TSunTisTquiteTharshTinTLadakhTandTgettingTseriousTtanTorTevenTsunburnTisTquiteTeasy. AlsoTread:TListTofTThingsTYouTMustTCarryTforTLadakhTTrip CarryTwarmTwoolensTsocks.TCarryTaTfewTpairsTifTyouTareTridingTaTmotorcycleTsoTthatTyouThaveTenoughTsocksTtoTchangeTinTcaseTtheTonesTyouTareTwearingTgetTwetTatTwaterTcrossings. CarryTwoolenTglovesTinTsummerTandTsnowTglovesTifTyouTareTtravelingTinTwinter. ATmufflerTwillTcomeTinTrealThandyTsoTitTisTbetterTtoTcarryTone. CarryTaTMonkeyTcapTorTBalaclava.TItTisTaTmustTifTtravelingTinTWinter.TInTsummer,TitTcanTbeThelpfulTwhenTyouTareTtakingTthatTeveningTstrollTandTwantTtoTsitTaroundTtheTbonfireTatTnight. CarryTaTregularTcapTorTSunThatTforTdayTtoTprotectTyourTfaceTagainstTsun. SunglassesTandTitTisTaTmustTagainTforTwinters.TTheTglareTofTtheTsunTonTsnowTcanTbeTquiteTharshTforTeyes. Good,Tsturdy,TwarmTbootsTandTtheyTmustTbeTwaterproofTifTyouTareTridingTaTmotorcycle. CarryTaTsunTblockTlotionTwithThighestTSPF InTwinters,TcarryTbothTaTlightTpairTofTglovesTandTaTheavyTthickerTone.TThatTway,TyouTcanTputTonTtheTlighterTonesTfirstTandTthenTtheTheavyTonesTtoTensureTthatTyourThandsTremainTwarm.TForTsummer,TcarryTaTthickTwindproofToneTifTyouTareTridingTaTmotorcycle.TIfTyouTareTinTaTCarTorTcatchingTaTflight,TaTniceTpairTofTwoolenTglovesTwillTdo. DoTnotTevenTthinkTaboutTcarryingTshorts,Tmini-skirts,TsleevelessTclothesTorTevenThighTheelsTforTthatTmatter. DoTnotTcarryTtightTclothesTasTwell.TYouTwillTbeTputtingTonTlayersTofTclothesTinTbothTsummerTandTwinterTandTtightTclothesTwillTbecomesTaTbigTproblemTifTyouThaveTseveralTlayersTofTthemTonTyou. IfTyouTcan,TcarryTgumTbootsTifTyouTareTridingTaTmotorcycle. flikr WhatTKindTofTClothesTtoTWearTinTLadakh IfTyouTareTtravelingTinTsummer,TpackTaTlotTofTfullTsleeveTcottons,TcoupleTofTthermals,TaTfewTlightTwoolens,TfewTpairsTofTwoolenTsocks,TmonkeyTcap,TregularTcap,Tsunglasses,TwoolensTgloves,T1TlightTjacketTandTasTaTbackup,TkeepTaTheavyTwindproofTjacketTasTwell.TIfTyouTareTridingTaTmotorcycle,TtheTheavyTwindproofTjacketTbecomesTaTmustTandTitTwouldn'tThurtTtoTcarryT2TpairsTofTwaterproofTshoes. IfTyouTareTtravelingTinTwinterTcarryTlotsTofTthermals,TseveralTheavyTwoolens,T2TpairsTofTgloves,TWoolenTMonkeyTcaps,Tsunglasses,TseveralTpairsTofTwoolenTsocks,TwarmTwaterproofTshoes,TmufflersTandTaTheavyTjacket. flikr

TOP 13 FAMOUS TREKKING PLACES IN LADAKH

Source: Educare India Ladakh is a beautiful region located in Jammu and Kashmir, India. Ladakh consists of a total area of 59,196 km2 and is an astounding scenic beauty. Apart from the sparse population and vegetation in...

A COMPLETE TRAVEL GUIDE ON PLANNING A TRIP TO SPITI VALLEY

Source: Thrillophilia.com Spiti Valley is the less visited but a sacred tourist attraction. Spiti is located in the land between Tibet and India and hence the name Spiti which means "The Middle Land". It is...

List of Things One Must Carry For A Ladakh Trip

flikr WhentyoutgottotatplacetliketLadakh,tyoutknowtthattyourtpackingtcannottbetthetsametthattittwouldtbetintcasetoftatshortttripttotanytotherthilltstation.tYoutknowtthattyoutwilltbetgonetfortseveraltdaysttotantareatknowntfortitstharshtweathertandtchallengingtterrain;tatplacetwhereteventsometoftthetbasictfacilitiestliketATM,tmobiletconnectivity,tmechanics,tfueltstations,teateriestandtaccommodationtcantstilltbetscarce.tAttripttotLadakhtmeanstthattyourtpackingthasttotbetcomprehensivetandtconcise;tsotthattyoutdotnottmisstantessentialtitemtbuttalsotnottburdentyourselftwithtwayttootmanytbags.tIntshort;twhattyoutbringtshouldtreallytbetalltandtonlytessentialtthingsttotcarrytfortLadakhttrip. Theretistnotdoubttthattnotteveryonetwouldtneedtortpacktintthetsametmanner.tFortexample,twhattatladytwouldtpacktwouldtbetwaytdifferenttthantwhattatguytwould.tYourtnecessarytitemstintcasetoftatfamilyttriptwouldtnottbetthetsametastontatsolottrip.tWhattyoutwilltpacktfortatbikettriptwilltbetdifferenttthantiftyoutweretflyingttotLeh.tWithtthattbeingtsaid;ttheretaretstilltatfewtthingstthattremaintapplicabletintalltcases;tsometgeneraltitemstthattwilltbetrequiredtinteverytcase.tIntthistarticle,tItwillttryttotlisttdowntsometoftthesetitems;tmoretoftatchecklisttthattyoutcantrefertto;tirrespectivetoftyourtmodetofttravel. LadakhtChecklist:tThingsttotCarrytfortLadakhtTrip flikr Accessories SunscreentLotiont SuntistquitetharshtintLadakh,tsotmuchtthattittwilltnottjustttantyoutbuttmayteventburntyourtskin.tCarrytatgoodtsunscreentlotiontwiththighesttSPFtthattyoutcantfind.tLotustistconsideredtamongtthetbesttbrandstwhentittcomesttotsunblocktlotions. Sunglasses IttistnottjusttyourtskintthattyoutneedttotprotecttagainsttthetsuntbuttalsotyourteyestwhichtwilltgettstressedteasilytduettotUltratviolettraystattsuchthightaltitude.tCarrytatgoodtpairtoftsunglassestwhichtyoutcantputtontfortlongertdurationtwithouttstartingttothurttyourtfacetortears. Gloves Woolenstglovestaretatgoodtideatbuttiftyoutcan,tthenttryttotfindtatwaterprooftone.tIftyoutaretintotatbittoftphotography,tthentyoutwilltneedttotcarryttwotpairs;tatthicktonetandtanothertonetthattsticksttotyourtskintandtwouldtnotthavettotbettakentoffteveryttimetyoutneedttotoperatetyourtcamera. Cap Carrytatregulartcaptthattyoutcantputtontwhiletwalkingtaroundtorderttotprotecttyourtfacetfromtthetsun.tThistcantbetusedtduringtdayttimetbuttfortnights,teveningstandtmornings,tfindtatgoodtmonkeytcaptortBalcalava.tIttwilltprotecttyourthead,tface,tearstandtnecktastwell.tAtmufflertwouldtbetatgoodtideatastwell.tIftyoutwouldthowevertnottprefertatmonkeytcaptthentensuretthattyourtjacketthastathoodietthattyoutcantpulltovertyourthead. Sundries ColdtCreamt/tLiptBalmt/tMoisturizer Itguesstthistonetgoestwithouttsaying.tYoutaretvisitingtonetoftthetcoldesttregionstintthetcountrytwheretthetdrytweathertwilltcausetyourtskintandtlipsttotcrack.tCarrytatgoodtcoldtcreamtandtliptbalmtandtapplytittontregulartbasis. MustardtOil ThistfallstundertthetcategorytoftonetoftthetbesttthingsttotcarrytfortLadakhttriptandtcantbetputttotmultipletuse.tApplytitttotyourthairtandtscalptoftcoursetbuttaparttfromtthat,tusetittfortyourthands,tarmstandtfacetastwell.tIttworkstastatnaturaltmoisturizertandtwillthelptprotecttyourtskin.tAstatpractice,taftertyoutapplytoilttotyourthair,tjusttrubtittontyourthands,tarms,tfacetandtatlittletontthetinsidetoftyourtearstandtnostrils. Otherttoiletries ToothtBrush ToothtPaste Comb Soapt ToilettPapertFacetWash Shampoo Towel Deodorant flikr Eatables Carrytatlittletbittoftdrytfruitstfromthome;tsometalmonds,traisinstandtcashews.tThingstliketchipstandtbiscuitstaretthesetdaystavailabletoftmosttroutestintLadakhtsotittistnottreallytatmandatettotpacktthesetbuttiftyoutcan,taddtatfewtchocolatesttotyourtpacking.tDrytfruitstandtchocolatestcantworktastantinstanttenergytgivingtsnack. Iftyoutaretatstricttvegetariantandtcannotteventeattintutensilstthattmaythavetbeentusedttotcooltnon-vegetarian,tthentyoutshouldtpacktattleasttonetpantandtsometdisposabletplatestandtspoons. Water WatertintLadakhtcantbetatlittlethardtontstomachtfortsometpeopletandtiftthattistthetcase,tthentensuretthattyoutaretcarryingtpackedtmineraltwatertwithtyoutthroughouttthettravel.tDrinkingtwatertattregulartintervalstcantalsotbethelpfultwithtAMStsotirrespectivetofthowtyoutarettraveling;tensuretthattyoutaretcarryingtatcoupletoftliterstoftwatertandtin-takingtittregularly. flikr Medicines Diamoxtworkstastatprecautionarytmeasuret(nottatcure)tfortacutetmountaintsicknesstbuttpleasetensuretthattyoutaretnottallergicttotsulfurtmedicines.tBesttwouldtbettotconsulttatdoctortiftyoutaretunsure.tAparttfromtDiamox,tcarrytsometothertbasictmedicinestfortheadache,tupsettstomach,tfever,tcoldtandtcough. Iftpossible,tItwilltalsotrecommendtcarryingtatsmalltpacktoftglucose.tIftthethightaltitude,tlongthourstofttraveltandtmountaintsicknesststartttottaketattoll,tittcantworktmiraclesttotkeeptyoutgoing;tprovidingtinstanttenergy.tIntalltprobability,tAMStistboundttotkilltyourtappetitetastwelltandtsometglucosetwilltdefinitelytcomettotrescuetintsuchtatsituation. Electronics Chargerstoftalltyourtelectronictdevices SparetBatterytfortyourtcameratiftyoutaretintotphotography PowertBanktiftyoutplanttotusetyourtphonetcameratatlot.tBatteriestdietfastertthantregulartratetintcoldtenvironment. CartChargertwilltbetatgoodtideatiftyoutarettravelingtbytyourtowntcartortrentingtatprivatettaxi Sparetmemorytcardstiftyoutaretattriggerthappytpersontclickingtpicturestatteverytturn. Documents Attleasttonetgovernmenttissuedtidentitytcardtliketdriver'stlicense,tvotertID,tPassporttortAadhartCard.tPleasetensuretthattyoutaretcarryingtbothtthetoriginaltandtatfewtphotocopiestoftit. Printtouttoftyourtitinerary Copiestoftyourtflighttticketstifttravelingtbytair Hoteltreservationtslipstiftbookedtintadvance Writetdowntsometoftyourtemergencytcontactst(nametandtphonetnumbers)tontatpiecetoftpapertandtkeeptittintyourtwallet.tItamtnotttalkingtabouttsavingtittastemergencytcontacttintyourtphone;tbutttotactuallytwritetontatpaper. Medicaltinsurancetiftany MultipletcopiestoftyourtInnertlinetpermittoncetyouthavetprocuredtittintLeh Passporttsizetphotographs flikr Cash ATMtintLadakhtiststilltatraretthing.tTheretistonetintthettowntoftLehtandtthattistabouttit.tFromtManalitside,ttheretistnotATMtaftertManalitandtontSrinagartroute,tthetonlytonetavailabletistattKargil.tSometimestfunctionalitytoftthetATMtandtavailabilitytoftcashttootistquestionablethere.tSotastatpractice,tmaketsuretthattyoutaretcarryingtenoughtcashtthattcantlasttuntiltyoutreachtthetnexttATM.tTheretaretnotATMstanywheretintLadakhtexcepttfortthetonestintLeh. Pleasetalsotdotnottrelytontcredittcards.tTheytmaytortmaytnottbetacceptedtintLehtbuttfortresttoftLadakh,ttheytwilltprettytmuchtbetjusttplastictwithouttmoney. PhonetConnectivity OnlytpostpaidtmobiletconnectionstworktintLadakh.tYoutwilltgettreceptiontfortalmosttalltnetworkstintLehtcitytbuttfortresttoftLadakh,tonlytpostpaidtBSNLtconnectionstwork.tIftyoutcannottstaytofftthetgridtandtdotnottmindtgettingtatnewtconnectiontfortthettrip,tyoutwillthavettotgettatBSNLt/tMTNLtone. OthertItems Atfewtothertitemstthattcantbetextremelythelpful. RechargeabletTorch Extensiontcordtcantbethelpfultiftaretintatgroup;torthavetmultipletelectronicsttotrecharge;tandtendtuptattatplacetwithtjusttonetpowertsocket;tortatpowertsockedtattantoddtplace. Sparetkeytfortyourtvehicle.tPleasetalsotmaketsuretthattyoutdotnottpacktittintyourtbagstbecausetiftyoutgettlockedtouttoftthetcar,tthentthetsparetkeyttootwouldtbetuseless. Nylontropetandtbungeetcordstiftyoutarettravelingtbytatmotorcycle. AtnotepadtandtPent Atfewtsafetytpins Atlightertortmatchbox PaintbalmtortspraytliketIodex,tMoovtortVolini. FewtstripstoftBandtAid AtbottletoftDettol Antantiseptictcream Atcrepetbandage Nasaltdropstcantbetextremelythelpfultiftendtuptwithtatblockedtnosetaftertcatchingtcold Sugartfreetiftyoutdotnotttaketregulartsugar Teatbags Coffeetpouches FreshtFruittortpackedtfruittjuicetortboth AtfewtpacketstoftMaggietortCuptNoodles flikr PhotographytGear Iftyoutaretatphotographertthentdotnottforgetttotpacktyour Lenses Filters Tripod Memorytcards Raintcover Batteries Charger OxygentCylindertfortLadakhtTrip WhethertortnottyoutshouldtcarrytantOxygentcylinder;tortwouldtyouteventneedtonetwilltdependtontseveraltfactors;twhichtIthavetcoveredtintatdifferenttarticle.tPleasetreadtHowtandtWherettotRenttantOxygentCylindertfortLadakhtTrip.tDetailstliketwhentyoutshouldtrenttoxygentandtwheretcantyoutrenttittfromtaretcoveredthere. ThingsttotCarrytfortyourtCartortMotorcycle Iftyoutarettravelingtbytyourtowntmotorcycletortcar,tthentyoutwilltneedttotgettittpreparetfortthettoughttriptahead.tYoutwilltalsotneedttotcarrytsometessentialttoolstandtsparesttotensuretathassletfreettrip.tIthavetcoveredtthesettwotaspectstinttwotdifferenttarticlestthattprovidetinformationtonthowtyoutcantpreparetyourtmotorcyclestandtsomettoolst/tsparestthattyoutmusttcarry.tPleasettaketatlooktattthetarticlestattthetlinktbelow.tItemstmentionedtintthesettwotarticlestwilltbetintadditionttotthetlisttItprovidedtabove.   flikr